Všeobecné obchodní podmínky

1.Úvodní ustanovení

1.1Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou platné a účinné od 7. 11. 2018 a vztahují se na uzavírání všech kupních smluv mezi společností REMA UH, spol. s r. o., IČ: 25312294, se sídlem Jabloňová 433, Uherské Hradiště, PSČ 686 01, Česká republika, spisová značka C 23692 vedená u Krajského soudu v Brně, e-mailový kontak info@remauh.cz (dále jen „Prodávající“) a zákazníkem (dále jen „Kupující“) realizovaných v souvislosti anebo na základě koupě Zboží z nabídky Prodávajícího (dále jen „Zboží“) v internetovém obchodě na adrese www.remauh.cz (dále jen „Internetový obchod“), resp. Na služby nabízené a poskytované Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s nabízením a prodejem Zboží. Není-li v těchto OP nebo mezi stranami výslovně sjednáno jinak, práva a povinnosti stran vztahující se ke Zboží se užijí obdobně také pro poskytování služeb.

1.2Korespondenční a doručovací adresa: REMA UH s.r.o., OD WEWE, Masarykovo nám.1232, 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ

1.3Tyto OP jsou v souladu s §1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu postupem dle článku 2 těchto OP (dále jen „Kupní smlouva“), pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodli na odlišných podmínkách.

1.4Tyto OP se přiměřeně použijí také na uzavírání kupních smluv na běžnou zakázkovou výrobu Prodávajícího realizovaných mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. telefonicky, faxem, e-mailem apod.).

1.5Znění těchto OP může Prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé z Kupních smluv uzavřených před účinností nových OP.

2.Způsob uzavření Kupní smlouvy

2.1Internetový obchod

2.1.1Internetový obchod obsahuje nabídku Zboží, které Prodávající nabízí k prodeji. Součástí každé nabídky konkrétního Zboží je též označení Zboží a popis jeho vlastností, údaj o konečné ceně v české měně včetně všech daní a poplatků, skladové dostupnosti, nákladech na dodání Zboží a informace o způsobu použití, je-li to s ohledem na charakter Zboží potřebné.

2.1.2Kupující vloží vybrané Zboží, které je součástí nabídky Internetového obchodu a které má v úmyslu zakoupit, do virtuálního košíku. Po přihlášení Kupujícího, po zaregistrování se pomocí platných přístupových údajů, resp. po vyplnění identifikačních údajů v případě nákupu bez registrace, je Kupující vyzván ke zvolení způsobu dodání Zboží a způsobu platby za Zboží. Je-li kterákoli tato služba zpoplatněna, Kupující je automaticky informován o ceně této služby a o konečné ceně nákupu.

2.1.3Kupujícímu je před odesláním (potvrzením) objednávky kdykoliv umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Odesláním (potvrzením) objednávky Kupující akceptuje nabídku Zboží vloženého do košíku a nabízených služeb, souhlasí s těmito OP a činí neodvolatelnou nabídku Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy.

2.1.4Objednávku, která není se souhlasem Prodávajícího učiněna v souladu s těmito OP, je Prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji Kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka Kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.

2.1.5Prodávající bezodkladně po doručení objednávky Kupujícímu potvrdí její doručení elektronickou poštou, a to na adresu uvedenou Kupujícím při registraci jeho uživatelského účtu nebo v objednávce.

2.1.6Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí (akceptace) objednávky Kupujícího Prodávajícím, čímž vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat
a dodat Zboží a služby v souladu s Kupní smlouvou a těmito OP a Kupujícímu vznikne povinnost toto Zboží a související služby převzít a zaplatit dohodnutou cenu. Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka Kupujícího není Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není dále povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím v případě, kdy jde o osobu, která dříve podstatným způsobem nebo opakovaně porušovala Kupní smlouvu či tyto OP anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.

2.1.7Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané Zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li Zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.

2.1.8Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí s těmito OP a prohlašuje, že měl možnost se s těmito OP seznámit před jejím uzavřením. Tyto OP jsou Kupujícímu kdykoliv dostupné na této adrese: https://www.remauh.cz/nakupni-a-reklamacni-rad/ a jsou též Kupujícímu zaslány v příloze e-mailu současně s potvrzením přijetí (akceptace) objednávky dle článku 2.6 těchto OP.

2.1.9Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním a plněním Kupní smlouvy jsou hrazeny výlučně Kupujícím.

2.2Zakázková výroba

2.2.1U zakázkové výroby vznikne kupní smlouva na základě potvrzení objednávky v případě rámcových smluv či uzavření kupní smlouvy či potvrzení zaslané objednávky na základě předchozího nacenění poptávky.

2.2.2U zakázkové výroby objednatel na základě poptávky obdrží od zhotovitele cenovou nabídku a na základě odsouhlasení ceny a dodacích podmínek předá zhotoviteli písemnou objednávku, ke které se tento  vyjádří, či ji potvrdí. Potvrzením objednávky vzniká smluvní závazek realizovat objednávku. Zhotovitel vystaví objednateli fakturu, popř. dodací list objednávky.

2.2.3Zahájení realizace objednávky mohou předcházet korektury a odsouhlasení dat pro tisk, popř. zhotovení maket dle dohody obou stran.

2.2.4Pokud se jedná o personalizaci dat, zahájení realizace předchází datová korektura a její odsouhlasení.

2.2.5Plnění objemů zakázkové výroby tiskové produkce se může odchýlit plus-mínus 5% odchylkou.

3.Platební podmínky

3.1Internetový obchod

3.1.1Cena Zboží a služeb je platná v okamžiku uveřejnění nabídky Prodávajícím v Internetovém obchodě. Platby za dodání Zboží, ostatní služby a případné další poplatky podle těchto OP nejsou zahrnuty v ceně Zboží, ale jsou účtovány samostatně a celková konečná cena včetně všech daní a poplatků, kterou je Kupující povinen uhradit v případě uzavření Kupní smlouvy, se o jejich výšku navyšuje, o čemž je Kupující před odesláním (potvrzením) objednávky informován.

3.1.2Pokud se strany nedohodnou jinak a Internetový obchod umožňuje zvolit některý z níže uvedených způsobů platby, je Kupující oprávněn zvolit si příslušný způsob platby a uhradit dohodnutou cenu za Zboží v termínu určeném v Kupní smlouvě, a to následujícími způsoby:

(i)v hotovosti na vybrané prodejně Prodávajícího, kde bude Zboží připraveno k vyzvednutí (aktuální seznam prodejen je zveřejněný při uzavírání objednávky v nákupním košíku ( https://www.remauh.cz/checkout/ ) na Internetovém obchodě. Platba kartou není na prodejnách za objednávky uzavřené přes internetový obchod možná.

(ii)na dobírku, tj. v hotovosti při doručení přepravní službou nabízené a aktivní v nákupním košíku ( https://www.remauh.cz/checkout/ ) na Internetovém obchodě. Platba platební kartou je možná, pokud přepravce tuto možnost nabízí a pokud řidič vybrané přepravní společnosti disponuje platebním terminálem.

(iii)bezhotovostním převodem před dodáním Zboží na účet Prodávajícího, který je uveden v zaslaných platebních podmínkách na fakturační e-mail uvedený Kupujícím při uzavírání objednávky. Platební podmínky budou Kupujícímu zaslány po připravení zboží. Pokud je v zaslaných platebních podmínkách uvedena i možnost platby platební kartou – může kupující této možnosti využít a úhradu provést on-line platební kartou.

3.1.3V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena za Zboží splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dní od uzavření Kupní smlouvy, pokud nestanoví daňový doklad lhůtu delší.

3.1.4V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen při uhrazení kupní ceny za objednané Zboží uvést variabilní symbol platby oznámený mu Prodávajícím v zaslaných platebních podmínkách nebo na vystaveném platebním dokladu (faktuře) – variabilním symbolem bude číslo faktury; závazek Kupujícího uhradit kupní cenu nebo zálohu je splněný okamžikem připsání kupní ceny na účet Prodávajícího.

3.1.5Za poštovné a balné jsou účtovány poplatky podle platného ceníku doručovatelů, které jsou uvedené při nákupu Zboží. Pokud se Prodávající nedohodne s Kupujícím jinak platí aktuální poplatky uvedené v nákupním košíku na Internetovém obchodě.

3.1.6Pokud Kupující zvolí nevhodného přepravce pro doručení objednaného zboží, bude Prodávajícím kontaktován a bude mu navrhnuta vyhovující náhradní přeprava a současně bude Kupující informován o ceně navrhované náhradní přepravy. V případě, že nebude Kupující s návrhem souhlasit, má Prodávající právo objednávku stornovat.

3.1.7Kupující zaplacením celé kupní ceny za Zboží nabývá vlastnictví ke Zboží specifikovanému v Kupní smlouvě.

3.1.8Tržbu evidujeme v řádném režimu. Podle zákona č. 112/2016 Sb o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3.2Zakázková výroba

3.2.1Cena zboží vzniká na základě cenové nabídky podle předchozí poptávky objednatele nebo je smluvně ošetřena. K ceně se účtuje příslušná sazba daně z přidané hodnoty.

3.2.2Vlastnické právo na zboží vzniká objednateli až po úplném uhrazení ceny nebo předáním zboží dopravci na základě dohody či podepsání dodacího listu.

3.2.3Sjednaná cena je objednatelem uhrazena většinou bezhotovostně na účet uvedený na faktuře zhotovitele. Běžná splatnost faktur je 14 dnů.

3.2.4Objednatel má právo vrátit fakturu, pokud neobsahuje náležitosti podle účetních předpisů.

3.2.5Cena zahrnuje plnění na sklad zhotovitele, pokud není dojednáno mezi stranami logistické plnění.

3.2.6 Vystavením objednávky Kupující souhlasí s tím, že na jeho emailovou adresu lze zasílat faktury – daňové doklady elektronickou poštou v elektronické podobě. 

4.Dodací podmínky

4.1Internetový obchod

4.1.1Zboží je skladem, pokud není v Internetovém obchodě uvedeno jinak. Zboží, které je skladem, je Prodávajícím expedováno do čtyř pracovních dnů Kupujícímu. V případě platby předem je zboží expedováno po připsání peněz na náš účet. To se netýká personalizovaných tiskovin (s dotiskem) – reklamních potisků u kalendářů a diářů, pasovacích a gratulačních listů, diplomů, parte, poštovních poukázek apod., které Dodavatel tiskne až po doručení objednávky, kde bude termín dohodnut mezi Prodávajícím a Kupujícím individuálně. O případném zpoždění dodávky nad 5 pracovních dnů bude Kupující vždy informován.

4.1.2Kupující je povinen objednané Zboží převzít a při převzetí Zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat. Převzetí Zboží potvrdí zákazník písemně na dodacím dokladu, čímž potvrzuje zejména shodu v množství a druhu převzatého Zboží s údaji uvedenými v dodacím dokladu. Není-li možné Zboží prohlédnout při jeho převzetí, je tak Kupující povinen učinit neprodleně poté a oznámit zjištěné vady Prodávajícímu.

4.1.3Zásilky, které se Prodávajícímu vrátí jako nevyzvednuté, jsou zasílány Kupujícímu znovu jen na jeho vyžádání, a Kupující je vždy povinen zaplatit Prodávajícímu poštovné za opětovné odeslání.

4.1.4Pokud obsahuje nabídka v Internetovém obchodě možnost volby způsobu dodání Zboží, Prodávající a Kupující si můžou dojednat místo pro vyzvednutí, resp. dodání Zboží. Pokud si smluvní strany toto místo výslovně nedojednají nebo v Internetovém obchodě nebude umožněna volba způsobu dodání Zboží, platí, že odevzdání Zboží bude realizované dodáním na nejbližší provozovnu Prodávajícího postupem podle článku (i) níže.

(i)Vyzvednutí na adrese příslušné prodejny nebo skladu Prodávajícího uvedené v nákupním košíku ( https://www.remauh.cz/checkout/ ). Při osobním odběru je Zboží připraveno k vyzvednutí obvykle po dobu maximálně 7 pracovních dní po přijetí objednávky Prodávajícím, ledaže se Kupující a Prodávající dohodli jinak. O připravenosti Zboží k vyzvednutí Prodávající Kupujícího telefonicky (SMS) či e-mailem informuje, pokud Kupující Prodávajícímu poskytl svůj telefonický kontakt či e-mailovou adresu.

(ii)Dodání do místa určeného Kupujícím: O odeslání Zboží na místo určené Kupujícím (dodací adresa) bude Prodávající e-mailem informovat Kupujícího při expedici Zboží ze skladu Prodávajícího. Doručení Zboží vykoná příslušný dopravce Prodávajícího, zvolený na základě výběru typu dopravy Kupujícím v Internetovém obchodě, v termínu uvedeném v potvrzení přijetí (akceptace) objednávky nebo v Internetovém obchodě (zpravidla půjde o následující pracovní den po expedici Zboží), nejpozději však podle článku 4.1 těchto OP. Nejpozději v den dodání Zboží informuje dopravce Kupujícího o přesném čase dodání Zboží. V případě, že Kupující Zboží v dohodnutém termínu nepřevezme nebo není možné je z důvodů na straně Kupujícího doručit, a to ani opakovaně v náhradním termínu, je Zboží vráceno zpět Prodávajícímu.

Zboží není doručováno do místa určeného Kupujícím, které je mimo území České republiky, pokud není v individuálním případě dohodnuto jinak.

4.2Zakázková výroba

4.2.1U zakázkové výroby je plnění ve většině případů na sklad zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou na dodání na místo určení sjednaným způsobem doručení. Pak je zboží předáno příslušnému dopravci, který zajišťuje dopravu pro objednatele na své náklady a rizika. V případě balíkových zásilek se považuje předání dopravci splněním závazku doručení.

4.2.2Dokladem o převzetí zásilky je podepsaný dodací list v případě doručování jiným způsobem než balíkovou zásilkou.

4.2.3Vlastnické právo vyrobeného zboží přechází na objednatele plným uhrazením faktury.

4.2.4Pokud jsou přepravní obaly vratné (např. palety), je tato skutečnost uvedená na dodacím listě a objednatel je povinen je vrátit do dvou měsíců. Pokud tak neučiní, zhotovitel má právo je vyfakturovat kupujícímu za dvojnásobek pořizovací ceny.

5.Odpovědnost za vady

5.1Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodané Zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží při jeho převzetí má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.2Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

5.3Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost v délce trvání 24 měsíců od převzetí Zboží, kterou Kupujícímu garantuje, že Zboží bude po tuto dobu způsobilé k použití pro obvyklý nebo dohodnutý účel nebo že si zachová obvyklé či dohodnuté vlastnosti. Určuje-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.

5.4Kupující může uplatnit reklamaci přímo u výrobce reklamovaného produktu na adrese, kterou mu Prodávající sdělí na jeho požadavek zaslaný na info@remauh.cz - e-mailem nebo na kterékoliv provozovně Prodávajícího nebo poštou zasláním na adresu Prodávajícího uvedenou na Daňovém dokladu (Kupní smlouvě): Provozovna (KORESPONDENČNÍ ADRESA). Při reklamaci Kupující prokáže původ Zboží předložením faktury, Kupní smlouvy anebo přijetím (akceptací) objednávky, popř. záručním listem, pokud byl ke Zboží vystavený. Pokud není Kupující schopný potřebné doklady předložit, je povinen uzavření Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem. Reklamační list je možné stáhnout na: https://www.remauh.cz/ke-stazeni/formulare/

5.5Nemá-li Zboží dohodnuté či obvyklé vlastnosti dle článku 5.1 těchto OP, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není‑li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

5.6Reklamace Zboží včetně odstranění vady musí být vyřízena ihned, ve složitých případech nejpozději do tří (3) pracovních dní ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složitější technické zhodnocení stavu Zboží nebo služby, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace; v této lhůtě je Prodávající povinen Kupujícího vyrozumět o způsobu vyřízení reklamace. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jakoby se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

5.7Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat Kupujícímu potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Prodávající je též povinný o vyřízení reklamace vydat písemný doklad, který obsahuje datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.8V případě, že došlo k poškození Zboží při jeho dopravě dopravcem, je Kupující povinen s tímto přepravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného Zboží a dodané Zboží nepřevzít. Je-li poškození způsobené přepravou Kupujícím zjištěno až po převzetí Zboží, musí Kupující ihned, nejpozději však do 24 hodin od doručení, informovat o této skutečnosti Prodávajícího e‑mailem na adrese info@remauh.cz.

5.9Záruka za jakost se nepoužije u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, užíváním Zboží v rozporu s návodem k obsluze či pokud to vyplývá z povahy věci.

6.Odstoupení od smlouvy u internetového obchodu

6.1Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, která počíná běžet převzetím Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy se považuje za účinné také tehdy, je-li odstoupení poslední den lhůty odesláno Prodávajícímu na adresu uvedenou v článku 1.1 těchto OP. V případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší.

6.2Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od něho obdržel. Kupující prokáže původ Zboží přiložením dokladu o koupi anebo záručního listu (pokud je ke Zboží dodávaný) nebo jiným způsobem, který prokazuje uzavření Kupní smlouvy. Náklady spojené s vrácením Zboží nese Kupující.

6.3Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného Zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

6.4Jestliže však Kupující zvolil při objednání Zboží (článek 3.5 těchto OP) jiný, než nejlevnější způsob dodání, který Prodávající na svém Internetovém obchodu nabízí, vrátí Prodávající spotřebiteli náklady na dodání Zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

6.5Zboží je Kupující povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození Zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se Zbožím. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

6.6Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v případě takového Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu; Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Kupující nemůže dále odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy.

6.7Formulář pro odstoupení od smlouvy lze stáhnout na adrese: https://www.remauh.cz/ke-stazeni/formulare/.

6.8Kupující může uplatnit odstoupení od smlouvy, na kterékoliv provozovně Prodávajícího nebo poštou zasláním na adresu Prodávajícího uvedenou na Daňovém dokladu (Kupní smlouvě): Provozovna (KORESPONDENČNÍ ADRESA).

7.Kupující, který není spotřebitelem a je registován jako VOC zákazník

7.1Prodávající akceptuje objednávky pouze od těch podnikatelských subjektů, které jsou zapsány v příslušném rejstříku podle českých právních předpisů. Ustanovení o doručování podle článku 4.1.4(ii) těchto obchodních podmínek tímto nejsou dotčena.

7.2Pokud je objednané Zboží určeno Kupujícím pro další prodej zákazníkům, uplatní se místo těchto obchodních podmínek obchodní podmínky pro prodejce, které jsou k dispozici na vyžádání na emailové adrese petr@remauh.cz.

8.Doručování

8.1Pokud nebude dohodnuto jinak, všechna korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručována písemně, a to elektronickou poštou, osobně, doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo faxem (podle výběru odesílatele).

8.2Za doručovací adresu Prodávajícího se rozumí adresa uvedená v článku 1.2 těchto OP či elektronická adresa info@remauh.cz.

9. Produkty z drahých kovů

9.1 Produkty, jejichž některé části jsou vyrobené z drahých kovů, mají v detailu produktu uvedené detailnější informace o použitých kovech. Jedná se především o vybrané psací potřeby značek Parker, Waterman a Lamy.

9.2 České puncovní značky:

České puncovní značky

Zlato
24 karátů = 999/1000
23 karátů = 958/1000
22 karátů = 900/1000
18 karátů = 750/1000
14 karátů = 585/1000

Stříbro
925/1000 (stearlingové/mincovní stříbro)


    10.
Závěrečná ustanovení

10.1Všechny právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou nebo těmito OP se řídí občanských zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

10.2V případě jakékoli stížnosti Kupujícího na porušení povinností Prodávajícího při nabízení a prodeji Zboží, se Kupující může obrátit na kteroukoli prodejnu Prodávajícího. Prodávající se zavazuje řešit tuto stížnost ihned, pokud je to možné, nejpozději však písemnou formou do 30 kalendářních dnů od obdržení stížnosti. V opačném případě se může Kupující se svými nároky obrátit na soud, případně na orgán dohledu, kterým je příslušný inspektorát České obchodní inspekce.

10.3Kupní smlouva včetně OP je uchovávána Prodávajícím v elektronické podobě.

10.4Materiály publikované v Internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedené, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví třetích osob. Názvy a označení Zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

10.5V případě vzniku sporu mezi Prodávajícím a Kupujícím - spotřebitelem, vyplývajícím z Kupní smlouvy, má Kupující - spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení sporu z Kupní smlouvy je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh Kupujícího – spotřebitele podaného u České obchodní inspekce nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující – spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kdykoliv kontaktovat
tel.: (+420) 774 673 334 nebo (+420) 603 115 091 nebo e-mail.: info@remauh.cz

HODNOCENÍ OBCHODU
99 %
Obchod remauh.cz hodnotilo 5281 zákazníků
Naposled přidané hodnocení:
Ověřený zákazník
Včera
Ověřený zákazník
Před 2 dny
Ověřený zákazník
Před 3 dny
Ověřený zákazník
Před 4 dny
Ověřený zákazník
Před 4 dny
Ověřený zákazník
Před 6 dny
Ověřený zákazník
Před týdnem
Ověřený zákazník
Před týdnem
Ověřený zákazník
Před týdnem
Ověřený zákazník
Před týdnem
Ověřený zákazník
Před týdnem
Ověřený zákazník
Před týdnem
Vytvořila společnost RemaUH - košík
Informační systémy a internetové obchody na míru